Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen van Stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI). Weet dat Stichting NIRI niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Index

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Totstandkoming van de lesovereenkomst

Artikel 4. Uitvoering opleiding

Artikel 5. Examens

Artikel 6. Annulering opleiding (door deelnemer)

Artikel 7. Beëindiging van de lesovereenkomst

Artikel 8. lesgelden

Artikel 9. Levering lesmateriaal

Artikel 10. Betaling

Artikel 11. Privacy

Artikel 12. Vragen en klachten

Artikel 13. Geschillenregeling

Indien u vragen heeft over de voorwaarden, dan lichten wij deze graag toe.


Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Stichting NIRI (afgekort NIRI): wetenschappelijk onderzoek- en onderwijsinstelling gevestigd aan de Rooseveltstraat 86, 2321 BM te Leiden.

Opleiding: cursus, opleiding, training en workshop zijn vormen van onderwijs met directe interactie tussen docent/trainer en deelnemers.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die middels inschrijving voornemens is een opleiding te volgen, een opleiding gaat volgen of een opleiding volgt bij Stichting NIRI.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lesovereenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 maart 2020 tussen Stichting NIRI en de deelnemer betreffende deelname aan of opdracht tot het houden en/of organiseren van cursussen, trainingen, workshops en opleidingen.

Artikel 3. Totstandkoming van de lesovereenkomst

1. De lesovereenkomst tussen Stichting NIRI en de deelnemer komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via online inschrijving, post of email. Na de totstandkoming van de lesovereenkomst ontvangt de deelnemer hiervan een elektronische bevestiging.

2. Door insturen van een inschrijfformulier stemt de deelnemer in met deze algemene studievoorwaarden en met de verzorging van de opleiding door Stichting NIRI voor examens van derden.

3. De deelnemer schrijft zich in voor de gehele opleiding, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde module(s).

4. Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De inschrijving wordt definitief:

4.1 Wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende opleiding te laten doorgaan.

4.2 Wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende opleiding.

4.3 Na bevestiging door Stichting NIRI aan de deelnemer.

5. Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst tenzij het thuisstudie is; dan is de inschrijving definitief. Indien een opleidinggroep vol is, kan de deelnemer op diens verzoek worden ingeschreven voor een opleiding waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende opleiding gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke opleiding.

6. De kostenvergoeding van alle door deelnemer veroorzaakte schade aan of in de leslocatie worden in rekening gebracht bij de betreffende deelnemer (veroorzaker).

Artikel 4. Uitvoering opleiding

1. Stichting NIRI verzorgt de opleiding zoals deze op de website www.noorani.eu is omschreven.

2. Stichting NIRI waarborgt de kwaliteit van de opleiding door het inzetten van voor de opleiding deskundige docenten.

3. Stichting NIRI is niet verantwoordelijk voor het uiteindelijk studieresultaat van de deelnemer.

4. Stichting NIRI heeft het recht haar aanbod op de website regelmatig te actualiseren.

5. Inhalen/ uitstellen van klassikale lessen: De deelnemer schrijft zich in voor de duur van de gehele opleiding. Bij verzuim van deelname aan de opleidinglessen wordt geen lesgeld, noch delen ervan, gerestitueerd. Verzuimde klassikale lessen kunnen in overleg met Stichting NIRI kosteloos worden ingehaald in andere groepen, voor zover daartoe bij andere opleidingsgroepen ruimte kan worden geboden. Het verzuim moet wel vooraf bij Stichting NIRI kenbaar zijn gemaakt.

6. Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in staat is om een les te verzorgen zal Stichting NIRI vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding.

7. Annulering van opleiding door Stichting NIRI: in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een klassikale opleidingsgroep is Stichting NIRI gerechtigd de opleiding te annuleren. Indien een opleiding niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdag het eventueel betaalde lesgeld terugbetaald. Hierbij moet de deelnemer aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden. De deelnemer maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. Stichting NIRI zal de deelnemer een aanbod doen voor het volgen van dezelfde opleiding op een andere locatie/tijdstip, indien daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 5. Examens

1. Stichting NIRI leidt (meestal) op voor examens van derden. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het betreffende examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie bij de deelnemer een geldbedrag in rekening voor het examen. Deze examengelden zijn nooit bij het lesgeld inbegrepen.

2. Op de website en in de brochure wordt kenbaar gemaakt wie de verantwoordelijke exameninstantie is.

3. De examinerende instantie kan eisen stellen voor deelname aan het examen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze eisen.

Artikel 6. Annulering opleiding (door deelnemer)

1. Indien er sprake is van een lesovereenkomst betreffende een opleiding met een vastgelegde startdatum, geldt na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling:

1.1 annulering voordat de opleiding is begonnen geschiedt door middel van een aangetekend schrijven;

1.2 bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

1.3 bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

1.4 bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de opleiding is de deelnemer 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

1.5 bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding is de deelnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd;

1.6 na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien deelnemer anderszins niet meer aan de opleiding deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling van het lesgeld.

2. Overmacht: indien een deelnemer niet in staat is de opleiding te volgen, kan de deelnemer Stichting NIRI schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen opleiding onder de voorwaarde dat:

2.1 de geannuleerde opleiding nog niet van start is gegaan;

2.2 het lesgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;

2.3 de vervangende opleiding, waaraan de deelnemer wil deelnemen, ruimte biedt;

2.4 de vervangende opleiding doorgang vindt;

2.5 de vervangende opleiding maximaal één jaar na verhindering start.

3. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient u dit voor aanvang van de lessen schriftelijk of per e-mail aan Stichting NIRI door te geven. Er wordt 10% van het lesgeld in rekening gebracht, met een minimum van € 50,-. Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

Artikel 7. Beëindiging van de lesovereenkomst

1. De deelnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten leslesovereenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de deelnemer verschuldigde lesgeld of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een lesovereenkomst met betrekking tot een opleiding heeft de deelnemer het recht de lesovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, mits de deelnemer nog niet aan de lessen heeft deelgenomen.

3. Bij een lesovereenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal bij Stichting NIRI heeft de deelnemer een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de lesovereenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. De deelnemer dient het onbeschadigde lesmateriaal aangetekend terug te zenden.

4. Met inachtneming van het bepaalde in 7.5, heeft de deelnemer in geval van ontbinding lesovereenkomstig 7.2 en 7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Stichting NIRI betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.

5. In geval van ontbinding in overeenstemming met 7.2 en 7.3 dient de deelnemer eventueel van Stichting NIRI ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan Stichting NIRI terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de deelnemer. Het terug zenden geschiedt voor risico van de deelnemer.

6. Indien de deelnemer een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de deelnemer een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende lesovereenkomst van geldlening als betalingsregeling van Stichting NIRI aan de deelnemer van rechtswege ontbonden.

7. Geen recht op ontbinding lesovereenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door Stichting NIRI met instemming van de deelnemer is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Artikel 8. lesgelden

1. De opgegeven lesgeld van een opleiding is in euro’s en vrijgesteld van BTW.

2. De lesgelden zoals Stichting NIRI deze op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de leslesovereenkomst, maar nog vóór aanvang van de opleiding c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

3. De deelnemer heeft recht op ontbinding van de lesovereenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de lesovereenkomst, maar nog vóór aanvang van de opleiding c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.

4. Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

5. Voor iedere cursus geldt een inschrijfgeld dat na aanmelding altijd verschuldigd is. Ook na (tijdig) annuleren van een aanmeldiing blijft het vollediig inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 9. Levering lesmateriaal

1. Wanneer volgens de beschrijving in de opleidinggids, informatieblad of de website een opleiding wordt aangeboden inclusief lesmateriaal, levert Stichting NIRI dit lesmateriaal tijdig aan de deelnemer. Het voor de deelnemer bestelde lesmateriaal wordt op de eerste les uitgedeeld.

2. Indien de deelnemer zelf het lesmateriaal dient aan te schaffen, krijgt de deelnemer tijdig een opgave van aan te schaffen lesmateriaal.

3. Het door Stichting NIRI aan deelnemer geleverde lesmateriaal blijft eigendom van Stichting NIRI totdat het lesgeld van de opleiding volledig door de deelnemer aan Stichting NIRI is voldaan. Eerst na het betalen van het volledige lesgeld van de opleiding wordt de deelnemer de eigenaar van het lesmateriaal.

4. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door Stichting NIRI vervangen, indien dit aan Stichting NIRI toe te rekenen is.

5. Copyright van alle door Stichting NIRI gebruikte lesmateriaal en examens berust bij Stichting NIRI, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

Artikel 10. Betaling

1. Na ontvangst van het schriftelijke of digitale inschrijfformulier door Stichting NIRI is de deelnemer het gehele lesgeld aan Stichting NIRI verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Stichting NIRI.

2. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

3. Wanneer het lesgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Stichting NIRI gerechtigd boven het verschuldigde lesgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de deelnemer in rekening te brengen.

4. Wanneer het lesgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Stichting NIRI gerechtigd de deelnemer de toegang tot de lessen te ontzeggen. Dit ontslaat de deelnemer niet van zijn of haar betalingsverplichting het volledige lesgeld van de opleiding onverkort te voldoen.

5. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal Stichting NIRI het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 11. Privacy

Door deelnemer verstrekte persoonsinformatie wordt door Stichting NIRI gebruikt voor de examens, diploma’s en certificaten van derden. Hierbij houdt Stichting NIRI zich aan de eisen zoals deze staan in de AVG.

Artikel 12. Vragen en klachten

1. Stichting NIRI streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Stichting NIRI per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

2. Klachten over de uitvoering van de lesovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stichting NIRI, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De deelnemer maakt haar klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar, op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze. Alleen dan zal Stichting NIRI de klacht in behandeling kunnen nemen. Stichting NIRI adviseert de deelnemer om de klacht per aangetekende brief te versturen. Stichting NIRI zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn of haar rechten terzake verliest.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13.

Artikel 13. Geschillenregeling

1. De lesovereenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

2. Geschillen die voortvloeien uit lesovereenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de geschilarbiter van NIRI.

3. De geschilarbiter neemt een geschil slechts in behandeling, indien de deelnemer zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 bij Stichting NIRI heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschilarbiter aanhangig te worden gemaakt.

5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd door de deelnemer.

6. Wanneer de deelnemer een geschil voorlegt aan de geschilarbiter is Stichting NIRI aan deze keuze gebonden.

7. Wanneer Stichting NIRI een geschil wil voorleggen aan de geschilarbiter vraagt zij eerst de deelnemer schriftelijk zich binnen vijf weken uit te spreken of hij/zij daarmee akkoord gaat. Stichting NIRI kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

8. De beslissing van de geschilarbiter gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Zie voor meer informatie over de geschillenregeling de aparte klachtenprocedure.


Bestuur van Stichting NIRI

Algemene studievoorwaarden