Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI). Weet dat Stichting NIRI niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Het bestuur van NIRI is ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan  ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze  privacyverklaring vermelden we welke gegevens we verzamelen en vastleggen  wanneer u onze website(s) gebruikt en/of wanneer u zich aanmeldt / inschrijft voor één van  onze diensten. Ook verduidelijken wij waarom deze gegevens worden verzameld, aan wie  de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo bent u op de hoogte van onze werkwijze.


NIRI respecteert de privacy van alle studenten en andere bezoekers van haar website(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. NIRI handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). NIRI meldt een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


NIRI is gevestigd op Rooseveltstraat 86, 2321 BM Leiden. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die via de website(s) binnenkomen in de beveiligde omgeving. Wanneer u de persoonsgegevens wilt inzien, wijzingen of verwijderen, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen.


Gebruik van verzamelde gegevens


Het verzorgen van studiebegeleiding

Wanneer een persoon zich heeft aangemeld via de website of schriftelijk verzamelt NIRI allerhande informatie en gegevens over die persoon. Deze gegevens worden gebruikt om onderwijs aan te bieden aan die persoon. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van NIRI bij een derde partij.


Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van het verzorgen van studiebegeleiding voor examens van derden legt NIRI persoonsgegevens vast om haar verplichtingen te kunnen nakomen. Alleen de gegevens die noodzakelijk zijn leggen wij vast om te gebruiken.


De categorieën van verwerkingen zijn: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.


Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum en -plaats, adresgegevens deelnemer aan studiebegeleiding, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, diploma’s en certificaten in het studentendossier. Dit zijn informatie die relevant is voor het uitvoeren van studiebegeleiding.


Waarom zijn persoonsgegevens nodig?

Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor NIRI  noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. NIRI zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.


Denk hierbij aan:

1. zorg voor correcte en bijgewerkte informatie van student in onze administratie

2. het toesturen van relevante studie informatie via e-mail of post

3. het gebruik van de online studentmappen

4. het bijhouden van studieresultaten

5. contact per e-mail of telefoon tussen docent (indien nodig)


Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, om onderwijs te kunnen verzorgen of wanneer de wet dat vereist. De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en alleen de bestuursleden die daarvoor de rechten hebben, kunnen persoonsgegevens inzien of bewerken voor de uitwerking van hun werkzaamheden.


NIRI zal, behalve in de gevallen die hier in deze privacyverklaring worden genoemd, uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.


Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacyverklaring en aanmeldformulier vermeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze vrijwilligers zijn verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.


Bewaartermijn

NIRI zal de versterkte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.


Bijzondere persoonsgegevens

NIRI legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming) vast na uw toestemming.


Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en online studiemappen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Keuzes voor persoonsgegevens (recht op inzage)

Wij bieden alle deelnemers aan studiebegeleiding en bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen en dit de werkzaamheden van de organisatie niet belemmert.


Beveiliging

NIRI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen geïmplementeerd om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijzingen en onbevoegde toegang tegen te gaan. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging ervan kunt u contact op nemen met NIRI. Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons opnemen.


Vragen of klachten?

Heeft u een vraag over ons privacy beleid of een klacht? Neem dan schriftelijk contact met ons op per email.


Privacy Verklaring