STICHTING NOORANI ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

Copyright © Stichting NIRI sinds 2010

Ontwerp website door Stichting NIRI

Een NGO ter versterking van de samenleving.

De stichting streeft naar: “Een systeem van deugdzame standvastigheid.... een politiek systeem van veiligheid en rechtvaardigheid .... een economisch systeem van recht en provisie .... een spiritueel systeem van meditatief denken en innerlijke reflectie ..... gedenken van Allāh én liefde voor de Heilige Profeet Mohammed (sallallaaho alaihi was sallam) ..... en een sociaal systeem van broederschap.”


Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui al-Qadri (Rahmatullaahi alai)
Wat is research?

Over ons

Onderzoek is een vaak verkeerd gebruikte term, het gebruik ervan in het dagelijks taalgebruik verschilt sterk van de strikte wetenschappelijke betekenis. Op het gebied van de wetenschap is het belangrijk om afstand te nemen van de losse betekenis en deze alleen in de juiste context te gebruiken. Wetenschappelijk onderzoek voldoet aan een reeks strikte protocollen en lang gevestigde structuren.


Definitie van onderzoek

In de breedste zin van het woord omvat onderzoek alle formele verzameling van gegevens, informatie en feiten voor de bevordering van kennis.


Definitie van de wetenschappelijke methode

Vanwege het grote aantal wetenschappelijke disciplines en subtypen is het niet eenvoudig om een eenvoudige definitie van de wetenschappelijke methode te vinden. Er zijn echter enkele fundamentele die iedereen kent.


“De principes en empirische processen van ontdekking en demonstratie worden beschouwd als kenmerkend of noodzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek, in het algemeen met betrekking tot het waarnemen van verschijnselen, het formuleren van een hypothese betreffende de verschijnselen, het experimenteren om de waarheid of onjuistheid van de hypothese aan te tonen, en een conclusie dat valideert of de hypothese wijzigt .”Uitvoeringsreglement voor de doelstellingen

Artikel 1

Dit reglement zal vanaf het jaar 2018 van kracht zijn.


Artikel 2

De volgende woorden en termen -indien in deze reglement genoemd- zullen de betekenis hebben die hieronder aan hen is toegekend, tenzij anderszins begrepen door de context:


Artikel 3

A) Stichting Noorani Islamic Research Institute is een goede doelen organisatie en gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden, domicilie gemeente Almere. Het Instituut is een autonoom orgaan, financieel en administratief, met zijn eigen financiën en het recht om gebouwen en grond en andere roerende en onroerende goederen te bezitten om zijn doelstellingen te bereiken. Het heeft ook het recht om contracten en overeenkomsten te sluiten, geld te lenen, schenkingen te doen, schenkingen te ontvangen, testamenten en trustfondsen te aanvaarden en alle juridische transacties te verrichten, inclusief het recht om (islamitische) gerechtelijke procedures in te leiden.

B) Het hoofdkantoor van het instituut bevindt zich in Amsterdam en heeft het recht filialen en kantoren in en buiten het koninkrijk te vestigen.

C) Het instituut heeft het recht om de volgende afdelingen op te richten, te bezitten en te exploiteren om zijn doelen te bereiken, in overeenstemming met de relevante internationale wetgeving: (1) Onderzoekscentrum, (2) Academie voor fellows – permanente educatie, (3) Uitgeverij voor publicatie, distributie en vertaling, (4) Radiostation, (5) Websites, (6) Islamitische universiteiten, (7) Culturele centra, (8) Scholen, (9) Tijdschriften en kranten, (10) Andere afdelingen die de doelen van het instituut realiseren.


Artikel 4

Het instituut streeft ernaar om het volgende te realiseren:

A) Kennis verspreiden over de islam en het islamitische denken, hun heldere kanten reflecteren en bijdragen aan het zuiveren van de islamitische cultuur van alle onvoorziene elementen en corrigeren van de misvattingen over de islam.

B) Een moderne, geïntegreerde islamitische opvatting van de waarden en systemen van de samenleving presenteren, en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en de vernieuwde problemen en uitdagingen uit die tijd aanpakken met praktische islamitische oplossingen.

C) De naleving van de islam conform de lering van de huishouding van de Profeet ﷺ, zijn metgezellen en de Awliya, en hun bijdrage aan de geschiedenis en de opbouw van de islamitische beschaving presenteren en hun missie in Da'wa (roeping) uitdiepen op middenweg, gematigdheid en tolerantie.

D) Beoordelen van islamitische bijdragen aan kennis en cultuur en de rol van de islam in de vooruitgang en beschaving van de wereld; om islamitisch onderzoek uit te voeren op de verschillende gebieden van menselijke kennis, en om het Arabische islamitische erfgoed te doen herleven en te publiceren.

E) Een islamitische visie geven op de methodologie van de verschillende kennisgebieden en de Arabische en islamitische universiteiten en onderzoekscentra in dit opzicht oriënteren.

F) Om de dialoog en samenwerking tussen de islamitische madhahib (soenniet stromingen van gedachten) te bevorderen, en om ze dichter bij elkaar te brengen om een ​​maximale toenadering tussen hun aanhangers te bereiken in overeenstemming met de Shari'ah regels en haar basisprincipes.

G) Om sterke contacten te leggen tussen moesliemgeleerden om de intellectuele wisselwerking tussen hen te verbeteren, en om hen vertrouwd te maken met de omstandigheden van moesliems over de hele wereld.

H) Samenwerken met andere academies, onderzoekscentra, instituten, genootschappen en universiteiten om de doelstellingen van het instituut te bevorderen.


Artikel 5

Het instituut zal de volgende implementatiemethoden toepassen om zijn doelen te bereiken:

A) Onderzoek, studies en vertalingen uitvoeren op de verschillende gebieden volgens geïntegreerde plannen; uitnodigen van geleerden, onderzoekers en vertalers om aan dergelijke projecten deel te nemen; en met bijzondere aandacht voor vergelijkende studies.

B) Ideeën en informatie verspreiden via boeken, kranten, tijdschriften, radio-uitzendingen en websites.

C) Conferenties en symposia houden; het opzetten van gespecialiseerde commissies; lezingen, tentoonstellingen, bezoeken en scholenschepen organiseren; en uitwisseling van expertise.

D) Manuscripten bewerken en publiceren, onderzoek documenten en studies publiceren.

E) Een moderne bibliotheek bouwen ten dienste van het instituut en relevante referentiewerken en documenten verzamelen.

F) Het aanbieden van promotionele en ere onderscheidingen.

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op de sway en alle onderliggende pagina’s aantreft bij Stichting Noorani Islamic Research Institute (NIRI). Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting NIRI of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.


Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Stichting Noorani Islamic Research Institute”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.


Stichting NIRI voert het beheer over de pagina’s op Sway.office.com en de websites www.tangali.net en www.noorani.eu. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op onze Sway of genoemde websites is toegestaan. Stichting NIRI stelt het op donatie hiervan in kennis te worden gesteld van geconstateerde inbreuk op deze auteursrechten.

 

Copyright